Ngôn ngữ
Thông tin cổ đông
Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020


Quy chế Đại hội - Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu

Quy chế Đại hội - Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu

Quy chế Đại hội - Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu


Chương trình họp ĐHCĐ 2016

Chương trình họp ĐHCĐ 2016

Chương trình họp ĐHCĐ 2016


Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016 (tiếp)

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016 (tiếp)

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016 - Sơ yếu lý lịch ứng viên


Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT năm 2016 - Sơ yếu lý lịch ứng viên


Phương án cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016

Phương án cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016

Phương án cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016


Danh sách 09 tờ trình Đại hội cổ đông 2016

Danh sách 09 tờ trình Đại hội cổ đông 2016

Danh sách 09 tờ trình Đại hội cổ đông 2016


DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:


Tài liệu Báo Cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 (tiếp)

Tài liệu Báo Cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 (tiếp)


Tài liệu Báo Cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016

Tài liệu Báo Cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016

Tài liệu Báo Cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016


Thông báo: Tiếp nhận thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo: Tiếp nhận thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo: Tiếp nhận thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Hiteaco 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Hiteaco 2016

- Chương trình họp; - Quy chế đại hội; - Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại đại hội;


Danh sách cổ đông không gửi được giấy mời họp Đại hội 2016

Danh sách cổ đông không gửi được giấy mời họp Đại hội 2016

Danh sách cổ đông không gửi được giấy mời họp Đại hội 2016


Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


Hiteaco thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hiteaco thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 27 tháng 07 năm 2015, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT chính thức trở thành cổ đông lớn của HITEACO với số lượng cổ phiếu sở hữu là 300.000 cổ phiếu, chiếm 5,38%.


Hiteaco ký kết chiến lược với công ty CP quản lý quỹ FPT

Hiteaco ký kết chiến lược với công ty CP quản lý quỹ FPT

Kênh VITV - Kênh truyền hình kinh tế - Tài chính theo thời gian thực - đã có mặt, tác nghiệp và đưa tin chi tiết về sự kiện Ký kết chiến lược giữa hai công ty.


Công ty CP Chè Hiệp Khánh đăng ký niêm yết là 5.577.300 cổ phiếu

Công ty CP Chè Hiệp Khánh đăng ký niêm yết là 5.577.300 cổ phiếu

Trên trang báo điện tử cafef.vn đăng tin Công ty CP Chè Hiệp Khánh đăng ký niêm yết 5.577.300 cổ phiếu


Thông tin niêm yết của công ty CP Chè Hiệp Khánh

Thông tin niêm yết của công ty CP Chè Hiệp Khánh


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề