Ngôn ngữ
Quan hệ cổ đông
BCTC đã kiểm toán năm 2019 và giải trình đính kèm

BCTC đã kiểm toán năm 2019 và giải trình đính kèm

Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Lúc 16:33


Chot ds co dong DHDCD thuong nien 2020

Chot ds co dong DHDCD thuong nien 2020

Ngày 25 tháng 03 năm 2020, Lúc 14:34


Chot ds co dong DHDCD thuong nien 2020

Chot ds co dong DHDCD thuong nien 2020

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Lúc 14:29


BC tình hình quản trị Công ty 2019

BC tình hình quản trị Công ty 2019

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Lúc 18:02


BCTC QIV 2019

BCTC QIV 2019

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Lúc 16:16


Bổ nhiệm PTGĐ 20/01/2020

Bổ nhiệm PTGĐ 20/01/2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Lúc 10:31


BCTC QIII 2019 và giải trình

BCTC QIII 2019 và giải trình

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Lúc 14:05


Thông báo thay đổi mẫu dấu

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Ngày 06 tháng 09 năm 2019, Lúc 15:43


Nghi quyet HDQT vv trien khai chien luoc kinh doanh

Nghi quyet HDQT vv trien khai chien luoc kinh doanh

Ngày 21 tháng 08 năm 2019, Lúc 21:32


Giải trình BCTC soát xét bán niên 2019

Giải trình BCTC soát xét bán niên 2019

Ngày 19 tháng 08 năm 2019, Lúc 23:33


Dieu le HKT 23072019

Dieu le HKT 23072019

Ngày 16 tháng 08 năm 2019, Lúc 03:50


DKKD thay doi lan thu 9

DKKD thay doi lan thu 9

Ngày 14 tháng 08 năm 2019, Lúc 08:14


Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Ngày 14 tháng 08 năm 2019, Lúc 08:12


Báo cáo quản trị bán niên 2019

Báo cáo quản trị bán niên 2019

Ngày 25 tháng 07 năm 2019, Lúc 06:17


Biên bản, Nghị quyết DHDCD bất thường 2019

Biên bản, Nghị quyết DHDCD bất thường 2019

Ngày 23 tháng 07 năm 2019, Lúc 03:49


Sửa đổi tờ trình thay đổi tên công ty

Sửa đổi tờ trình thay đổi tên công ty

Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Lúc 21:09


Giải trình BCTC QII/2019

Giải trình BCTC QII/2019

Ngày 22 tháng 07 năm 2019, Lúc 03:31


Sửa đổi tờ trình bổ sung ngành nghề KD

Sửa đổi tờ trình bổ sung ngành nghề KD

Ngày 22 tháng 07 năm 2019, Lúc 03:12


Đơn đề cử và SYLL TV HĐQT 2015 -2020

Đơn đề cử và SYLL TV HĐQT 2015 -2020

Ngày 22 tháng 07 năm 2019, Lúc 02:26


Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Ngày 19 tháng 07 năm 2019, Lúc 09:09


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề