Ngôn ngữ
Quan hệ cổ đông
Điều lệ HKT 18.1.2019

Điều lệ HKT 18.1.2019

Điều lệ HKT 18.1.2019


BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019

BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019


Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đề cử ông Hoàng Quang Hưng và bà Bùi Minh Trang làm thành viên HĐQT HKT nhiệm kỳ 2015-2020


Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo


Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019


THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH 2018


THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


CV số 50 Vv Cổ phiếu HKT bị đưa vào diện bị kiểm soát

CV số 50 Vv Cổ phiếu HKT bị đưa vào diện bị kiểm soát


PL số 12 : Báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu

PL số 12 : Báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu


CV số 49 Công bố thông tin VV thay đổi người đại diện theo pháp luật

CV số 49 Công bố thông tin VV thay đổi người đại diện theo pháp luật


Công văn số 45b Vv: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7

Công văn số 45b Vv: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7


công văn 44 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hội đồng cổ đông bất thường

công văn 44 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hội đồng cổ đông bất thường


Công văn số 43 nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty

Công văn số 43 nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty


Công văn số 42 công bố thông tin về nghị quyết HĐQT

Công văn số 42 công bố thông tin về nghị quyết HĐQT


THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY


CÔNG VĂN SỐ 41_ KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018

CÔNG VĂN SỐ 41_ KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018


công văn số 40- công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

công văn số 40- công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018


NGHỊ QUYẾT SỐ 02 - VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

NGHỊ QUYẾT SỐ 02 - VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


CÔNG VĂN SỐ 39 GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LNST QUÝ 3/2018 - SO VỚI QUÝ 3/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

CÔNG VĂN SỐ 39 GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LNST QUÝ 3/2018 - SO VỚI QUÝ 3/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề