Ngôn ngữ
Quan hệ cổ đông
CÔNG VĂN SỐ 41_ KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018

CÔNG VĂN SỐ 41_ KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018


công văn số 40- công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

công văn số 40- công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018


NGHỊ QUYẾT SỐ 02 - VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

NGHỊ QUYẾT SỐ 02 - VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


CÔNG VĂN SỐ 39 GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LNST QUÝ 3/2018 - SO VỚI QUÝ 3/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

CÔNG VĂN SỐ 39 GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LNST QUÝ 3/2018 - SO VỚI QUÝ 3/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018


Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh


Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018


GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LNST QUÝ II/2018 BỊ LỖ

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LNST QUÝ II/2018 BỊ LỖ


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 LẦN 2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 LẦN 2


Báo CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Báo CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


Chương trình họp dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 ngày 15/8/2018

Chương trình họp dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 ngày 15/8/2018


Thư mời tham dự đại hội cổ đông Lần 2 ngày 15/08/2018

Thư mời tham dự đại hội cổ đông Lần 2 ngày 15/08/2018


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH


CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


công văn số 37_ Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành ngày 16/7/2018

công văn số 37_ Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành ngày 16/7/2018


Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018


Báo cáo của ban giám đốc tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Báo cáo của ban giám đốc tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018


Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2017 và hoạt động năm 2018

Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2017 và hoạt động năm 2018


Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề