Ngôn ngữ
Quan hệ cổ đông
NQ HĐQT ve viec lua chon don vi kiem toan 2019

NQ HĐQT ve viec lua chon don vi kiem toan 2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Lúc 09:26


NQ HĐQT ve ngay dang ky cuoi cung tham du DHDCD bat thuong 2019

NQ HĐQT ve ngay dang ky cuoi cung tham du DHDCD bat thuong 2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Lúc 07:01


NQ HĐQT ve viec khoi dong lai nha may

NQ HĐQT ve viec khoi dong lai nha may

Ngày 31 tháng 05 năm 2019, Lúc 12:41


Biên bản, Nghị quyết DHDCD thường niên 2019

Biên bản, Nghị quyết DHDCD thường niên 2019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019, Lúc 14:46


Dieu le HKT 04262019

Dieu le HKT 04262019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019, Lúc 14:19


Giải trình BCTC QI/2019

Giải trình BCTC QI/2019

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Lúc 09:55


Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Lúc 09:55


Tài liệu họp DHDCD thường niên 2019 (bổ sung)

Tài liệu họp DHDCD thường niên 2019 (bổ sung)

Ngày 18 tháng 04 năm 2019, Lúc 03:36


Đơn đề cử và SYLL TV HĐQT

Đơn đề cử và SYLL TV HĐQT

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Lúc 11:19


don tu nhiem TVHDQT

don tu nhiem TVHDQT

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Lúc 06:09


Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Ngày 12 tháng 04 năm 2019, Lúc 06:52


Tài liệu họp DHDCD thường niên 2019

Tài liệu họp DHDCD thường niên 2019

Ngày 09 tháng 04 năm 2019, Lúc 13:54


BCTC năm 2018

BCTC năm 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Lúc 15:18


Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2019

Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2019

Ngày 15 tháng 03 năm 2019, Lúc 07:58


Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi lien quan

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi lien quan

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Lúc 14:03


Thong bao gd cp ong Nguyen Dinh Toan

Thong bao gd cp ong Nguyen Dinh Toan

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Lúc 10:30


Bao cao quan tri nam 2018

Bao cao quan tri nam 2018

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Lúc 07:45


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Lúc 06:40


Điều lệ HKT 18.1.2019

Điều lệ HKT 18.1.2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Lúc 14:21

Điều lệ HKT 18.1.2019


BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019

BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Lúc 13:56


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề