Ngôn ngữ
Thông báo

Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau: 

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề