Ngôn ngữ
Nghị quyết về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 04 tháng 01 năm 2017 - Hội đồng quản trị công ty CP Chè Hiệp Khánh đã thông qua nghị quyết về việc Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chi tiết xem trong file đính kèm

-> Download: Nghị Quyết 01-2017

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề