Ngôn ngữ
Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Ngày 03 tháng 04 năm 2016 - Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của công ty CP Chè Hiệp Khánh đã thành công tốt đẹp.
Các quý cổ đông xem Biên bản kỳ họp trong file đính kèm.

-> Download: Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề